Akira Kurosawa

27 Results
Sort Items
Spine # Title Director Year Country
2 Seven Samurai Seven Samurai Akira Kurosawa 1954
138 Rashomon Rashomon Akira Kurosawa 1950
221 Ikiru Ikiru Akira Kurosawa 1952 Japan
116 The Hidden Fortress The Hidden Fortress Akira Kurosawa 1958 Japan
52 Yojimbo Yojimbo Akira Kurosawa 1961 Japan
53 Sanjuro Sanjuro Akira Kurosawa 1962 Japan
Sanshiro Sugata Sanshiro Sugata Akira Kurosawa 1943 Japan
The Most Beautiful The Most Beautiful Akira Kurosawa 1944 Japan
Sanshiro Sugata, Part Two Sanshiro Sugata, Part Two Akira Kurosawa 1945 Japan
The Men Who Tread on the Tiger’s Tail The Men Who Tread on the Tiger’s Tail Akira Kurosawa 1945 Japan
No Regrets for Our Youth No Regrets for Our Youth Akira Kurosawa 1946 Japan
One Wonderful Sunday One Wonderful Sunday Akira Kurosawa 1947 Japan
413 Drunken Angel Drunken Angel Akira Kurosawa 1948 Japan
233 Stray Dog Stray Dog Akira Kurosawa 1949 Japan
Scandal Scandal Akira Kurosawa 1950 Japan
The Idiot The Idiot Akira Kurosawa 1951 Japan
I Live in Fear I Live in Fear Akira Kurosawa 1955 Japan
The Lower Depths The Lower Depths Akira Kurosawa 1957 Japan
190 Throne of Blood Throne of Blood Akira Kurosawa 1957 Japan
319 The Bad Sleep Well The Bad Sleep Well Akira Kurosawa 1960 Japan
24 High and Low High and Low Akira Kurosawa 1963 Japan
159 Red Beard Red Beard Akira Kurosawa 1965 Japan
465 Dodes’ka-den Dodes’ka-den Akira Kurosawa 1970 Japan
267 Kagemusha Kagemusha Akira Kurosawa 1980 Japan
316 Ran Ran Akira Kurosawa 1985 Japan
842 Akira Kurosawa’s Dreams Akira Kurosawa’s Dreams Akira Kurosawa 1990
Madadayo Madadayo Akira Kurosawa 1993 Japan